Privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de website https://www.thuisarts.nl (“thuisarts.nl”). Thuisarts.nl wordt beheerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (“NHG”), Mercatorlaan 1200, 3528 BL, te Utrecht, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40530347.

In deze privacy policy beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken via thuisarts.nl, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

1. Persoonsgegevens en doeleinden

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Reactieformulier

Met het invullen van een reactieformulier op thuisarts.nl dient u uw naam en e-mailadres in te vullen. NHG verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de eerste plaats om antwoord te geven op uw vraag. NHG heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken, omdat NHG anders uw vragen niet kan beantwoorden. De gegevens zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals uw IP-adres en de gegevens die u aan ons verstrekt via het webformulier om te laten onderzoeken of het formulier geen spam bevat. NHG heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken, om de systemen te beveiligen tegen ongewenste e-mails. Ten slotte kunnen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt nog worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor NHG. De persoonsgegevens die u doorgeeft aan ons via het reactieformulier worden niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde bewaard.

Cookies

Daarnaast maakt NHG gebruik van cookies op thuisarts.nl. Een cookie is een techniek die informatie van randapparatuur verzamelt en afleest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar uw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan thuisarts.nl. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van thuisarts.nl, zoals welke pagina's zijn bezocht en een IP-adres. Aangezien thuisarts.nl gevoelige gegevens over gezondheid bevat, kan het mogelijk zijn dat wij op basis van uw klikgedrag uw gezondheidsgegevens verwerken.

Wij gebruiken de volgende cookies:

Analytische cookies


Deze cookies verzamelen persoonsgegevens, zoals uw IP adres en deze gebruiken we voor de volgende doeleinden:

Cookie Doel Bewaartermijn
_pk_id Deze cookie bepaalt of je een nieuwe of een terugkerende bezoeker bent 13 maanden
_pk_ref Deze cookie wordt gebruikt om te kijken via welke verwijzer iemand de website binnen is gekomen 6 maanden
_pk_ses Deze cookie bepaalt welke pagina’s je op Thuisarts.nl hebt bezocht. Duur van het bezoek aan onze website

Het NHG vindt bescherming van privacy een zeer belangrijk recht. Thuisarts.nl maakt gebruik van Matomo en Matomo Tag Manager, open source toepassingen die op onze eigen server draaien. Vanzelfsprekend hebben we maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door in Matomo het laatste octet (cijfergroep) van elk IP-adres weg te gooien.
Het NHG heeft een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken voor de bovenstaande doeleinden, omdat het NHG zonder deze gegevens de website niet voor u kan optimaliseren.

Functionele cookies

Deze cookies verzamelen persoonsgegevens, zoals uw IP adres, en zijn nodig om thuisarts.nl te laten functioneren. Thuisarts.nl maakt gebruik van de volgende functionele cookies:

Cookie Doel Bewaartermijn
cookies_accepted Deze cookies ontstaan bij het sluiten van de cookiebar op thuisarts.nl en onthouden uw keuze voor een volgend bezoek. 100 dagen
ReadSpeaker In deze cookies worden de settings bewaard voor het voorlezen van paginacontent op thuisarts.nl. 4 dagen
remember Deze cookies zijn nodig voor de 'onthoud mij' functie bij het doorsturen per e-mail 1 maand

NHG heeft een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken voor de bovenstaande doeleinden, omdat de website niet functioneert zonder deze gegevens.

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt op "help" in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op uw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van thuisarts.nl werken.

2. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Voorts kan NHG derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo wordt thuisarts.nl ontwikkeld en gehost door een derde. Deze derden zijn bewerker van NHG. NHG maakt afspraken met bewerkers om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens adequaat wordt beschermd door deze partijen.

NHG zal uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door NHG is ingeschakeld om het beoogde gebruik door gebruiker mogelijk te maken, tenzij NHG hiertoe gehouden is op grond van de wet.

3. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

4. Wijzigingen in ons privacy beleid

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina’s regelmatig te bezoeken.

5. Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens
  • uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • uw persoonsgegevens te verstrekken aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt contact opnemen met ons via het volgende e-mailadres: info@nhg.org.